Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστή

3985
Logistes astiki Eythini

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση των Επαγγελματιών που δήλωσαν το 2015 τις περισσότερες ζημιές*

Με την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων, και δη για κάθε Οικονομική Αξίωση Τρίτου και μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, για την οποία, αναλόγως και των επιλογών των συμβαλλομένων ως προς τα αναφερόμενα κατωτέρω σημεία ii και iii, είθισται να τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου (Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν), που λαμβάνει χώρα εντός των Γεωγραφικών ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση,
 2. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου ή και της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας Απαιτήσεων/Δήλωσης Απαιτήσεων, εφόσον έχει συμφωνηθεί εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας απαιτήσεων και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση,

 • το Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν (εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου) το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία του Τρίτου να έχει λάβει χώρα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί αναδρομική ισχύς της κάλυψης, μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης,
 1. η Αξίωση του Τρίτου να προέρχεται από την κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου ως Λογιστή.

Σημείωση: Εις ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την ευθύνη του Λογιστή Φοροτεχνικού, επισημαίνεται ότι πέραν των γενικής φύσεως ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα και του Π.Δ. 340/1998 περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως αυτού, διατάξεις σχετικές με την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού προβλέπει και ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών (ΦΕΚ Β ́ 3314/24.12.2013).

 

Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

 1. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή εξαιτίας μη δήλωσης νέας ταμειακής μηχανής με ευθύνη του.
 2. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω λάθους κατά την καταβολή εισφορών για υπαλλήλους του.
 3. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) με ευθύνη του.
 1. Πρόστιμο σε κοινοπραξία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος με ευθύνη του.
 2. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με ευθύνη του.
 1. Πρόστιμο σε φυσικό πρόσωπο – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με ευθύνη του.

 

Ειδικότερες Εξαιρέσεις για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστή

Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο λήμμα «Εξαιρέσεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς» του Ερμηνευτικού Λεξικού και αφορούν στην ασφάλιση επαγγελματικών ευθυνών, από την ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστή εξαιρούνται συνήθως και τα ακόλουθα:

 1. Υπηρεσίες/Δραστηριότητες πέραν του πεδίου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αξιώσεις που οφείλονται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη για υπηρεσίες και δραστηριότητες πέραν του πεδίου επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Λογιστή και μόνο.

 1. Επενδυτικές Υπηρεσίες και Συμβουλές

Απαιτήσεις που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται σε υποτίμηση ή αύξηση της αξίας ή απόδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων και νομισμάτων) ή το αποτέλεσμα κάθε επικαλούμενης, εγγύησης, υπόσχεσης ή συμβουλής που παρέχεται από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου σχετικά με την απόδοση τέτοιων μέσων.

 1. Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Απαιτήσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται με ή οφείλονται σε ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με Υπηρεσίες Ελεγκτή ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Σημείωση: Eπισημαίνεται ότι για την κάλυψη της ευθύνης των Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία είναι εκ του νόμου υποχρεωτική (άρθρο 29 Ν.3693/2008, όπως ισχύει), η ασφαλιστική αγορά προσφέρει ειδικά για το σκοπό αυτό ασφαλιστήρια συμβόλαια.


Πηγή: «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Στο εν λόγω Λεξικό παρουσιάζονται και αποσαφηνίζονται, με απλό και κατανοητό τρόπο, βασικές έννοιες και όροι που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

*Δείτε εδώ παλαιότερο σχετικό δημοσίευμα της «Α.Α.».

 

Προηγούμενο άρθροΑνισότητα και στις συντάξεις!
Επόμενο άρθροEXIN: Συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα με “όχημα” την Εθνική Ασφαλιστική