EIOPA: Η IPID σημαντικό βήμα για την προστασία των καταναλωτών

548
EIOPA

H Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε, στις 7 Φεβρουαρίου, το σχέδιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) σχετικά με το Insurance Product Information Document (IPID).

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD), ο δημιουργός ενός προϊόντος ασφάλισης κατά ζημιών, όπως μια ασφάλιση αυτοκινήτων ή η ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας, θα πρέπει να καταρτίζει ένα έγγραφο που ονομάζεται Έγγραφο Πληροφοριών Προϊόντων Ασφάλισης (Insurance Product Information Document-IPID), το οποίο θα δίνεται στον πελάτη πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Η IPID δεν θα αντικαταστήσει τη συμβατική τεκμηρίωση που παρέχεται με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο (οποιαδήποτε εξατομίκευση των πελατών θα πρέπει να γίνει μέσω των όρων και προϋποθέσεων του συμβολαίου, όχι από την IPID).

Η EIOPA, στο πλαίσιο του σχεδίου που κατέθεσε, προτείνει μια τυποποιημένη μορφή παρουσίασης για την IPID, η οποία «θα παρέχει στους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη φορά, συνοπτικές, απλές και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ασφάλισης κατά ζημιών και έτσι θα είναι σε θέση να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση, όταν αγοράζουν ένα ασφαλιστικό προϊόν». Ο προτεινόμενος σχεδιασμός βασίζεται σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε δημόσια διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ασφάλισης ζημιών θα παρουσιάζονται με απλό και εύκολο τρόπο με τη μορφή Ερώτησης-Απάντησης. Το προτεινόμενο σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη την παρουσίαση των πληροφοριών μέσω ψηφιακών μέσων, επιτρέποντας, για παράδειγμα, την προσαρμογή των πληροφοριών στη μικρή οθόνη μιας φορητής συσκευής.

Ο κ. Gabriel Bernardino, Πρόεδρος της EIOPA, δήλωσε σχετικά: «Το Insurance Product Information Document είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ασφαλιστικά προϊόντα και στην ενίσχυση της προστασίας τους. Το προτεινόμενο σχέδιο παρέχει τις βασικές πληροφορίες για ένα ασφαλιστικό προϊόν, με σαφή, συνοπτικό και προσιτό τρόπο. Οι καταναλωτές, οι οποίοι κατά κανόνα δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν μια μακρά προσυμβατική ενημέρωση, θα είναι τώρα σε θέση να συγκρίνουν διαφορετικά προϊόντα ασφάλισης κατά ζημιών και να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις».

Η εισήγηση της EIOPA στην ΕΕ για την IDD

Λίγες μέρες νωρίτερα, την 1η Φεβρουαρίου, η EIOPA δημοσίευσε την τεχνική της εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πιθανές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με την IDD, ένα σημαντικό, όπως το χαρακτηρίζει, ορόσημο για την περαιτέρω προώθηση της συνεπούς προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όσον αφορά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων.
Η EIOPA προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με τους ακόλουθους τέσσερις τομείς:

  • Επίβλεψη Προϊόντος και Διακυβέρνηση (POG): Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι δημιουργοί όλων των τύπων ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να καθιερώσουν διαδικασίες για να διασφαλίσουν ότι όλες οι φάσεις του κύκλου παραγωγής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή. Με βάση τις προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την POG, η EIOPA αποσαφηνίζει περαιτέρω τα κριτήρια για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ενεργούν ως δημιουργοί και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναμένεται από τους δημιουργούς ασφαλιστικών προϊόντων για τον προσδιορισμό της αγοράς-στόχου.
  • Συγκρούσεις Συμφερόντων: Η EIOPA ορίζει πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των διανομέων και των πελατών τους κατά τη διάρκεια της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων που βασίζονται σε επενδυτικά προϊόντα (IBIPs), που επιβάλλουν στους διανομείς να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τη διαχείριση και, ως έσχατο μέτρο, να γνωστοποιούν τις συγκρούσεις συμφερόντων για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στους πελάτες.
  • Αμοιβές: Η EIOPA καθορίζει τα κριτήρια για να εκτιμήσει κατά πόσον οι αμοιβές έχουν καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Ο σκοπός των κριτηρίων αυτών είναι να παρέχουν καθοδήγηση στους εμπλεκόμενους στην αγορά σχετικά με το πότε θα μπορούσαν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Τα προτεινόμενα κριτήρια δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση, μια de facto απαγόρευση της είσπραξης ή πληρωμής των αμοιβών. Η EIOPA διευκρινίζει, επίσης, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις πρέπει να αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο εις βάρος των πελατών.
  • Καταλληλότητα των IBIPs: Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ή οι επιχειρήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τις κατάλληλες πληροφορίες από τους πελάτες τους για να εξάγουν τις κατάλληλες εκτιμήσεις όσον αφορά τα IBIPs. Μόνο στην περίπτωση που δεν είναι πολύπλοκο ένα ΙΒΙΡ είναι δυνατό να πωλείται χωρίς τη διεξαγωγή τέτοιου είδους αξιολογήσεων. Η EIOPA καθορίζει τα κριτήρια για τον εντοπισμό των μη πολύπλοκων IBIPs.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΕΙΟPA.

Προηγούμενο άρθροEditorial: Τίποτα και Τύπος
Επόμενο άρθρο€211,8 εκατ. κατέβαλε η Interamerican σε δικαιούχους το 2016