Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποτελέσματα 9μήνου 2007

Σημαντική αύξηση της παραγωγής κατά 36% και των κερδών μετά από φόρους κατά 3,1% παρουσίασε ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2007, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. «Με βάση τα παραπάνω, ο όμιλος συνεχίζει να κινείται μέσα στους στόχους που έχει θέσει, η επίτευξη των οποίων θα του επιτρέψει να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στην ασφαλιστική αγορά», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου της Εταιρίας.
Ειδικότερα, τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζωής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 10,057 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,6% σε σχέση με το 2006, ενώ τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζημιών διαμορφώθηκαν στο ποσό των 41,554 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 40,7% σε σχέση με το 2006.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,131 εκατ. ευρώ, έναντι 2,068 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν στο ποσό των 23,364 εκατ. ευρώ, έναντι 21,652 του 2006, τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 126,441 εκατ. ευρώ έναντι 108,293 εκατ. ευρώ την 31/12/2006, σημειώνοντας αύξηση 16,8%, και τα διοικητικά έξοδα ως ποσοστό της παραγωγής μειώθηκαν από 6,0% σε 5,1%.
Όπως επισημαίνεται, η Διοίκηση της Εταιρίας εργάζεται έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Πίστη να έχει στα προσεχή χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στον ασφαλιστικό κλάδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ. Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα φάση, δίνει έμφαση κυρίως στην αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών (νέα προϊόντα, συνεργασίες, έργα υποδομής κ.λπ.) προς αυτή την κατεύθυνση, και εκτιμά ότι κατά τις επόμενες χρήσεις θα επιτύχει αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας της.