Όμιλος ΑΧΑ: Λειτουργικά κέρδη 5,7 δις το 2016

«Με την αφοσίωση και τη δέσμευση των ομάδων μας, πετύχαμε μία ισχυρή επίδοση στο πρώτο έτος του νέου μας πλάνου, Φιλοδοξία 2020», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, Thomas Buberl, ανακοινώνοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, για να προσθέσει:

«Καταγράψαμε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη, αύξηση 4% ανά μετοχή, παρά τα συνεχιζόμενα χαμηλά επιτόκια και τη μεταβλητότητα των αγορών. Ξεπεράσαμε τα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικές χρηματορροές και ο Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στο 197% παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα μέσα στο εύρος των στόχων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα 1,16 ευρώ ανά μετοχή, αύξηση 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό κερδών 48%».

«Τα έσοδα της ΑΧΑ ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας. Στους τομείς Ζωής και Επενδύσεων συνεχίσαμε να αυξάνουμε τα κέρδη των εργασιών μας, τόσο σε επίπεδο Προστασίας & Υγείας όσο και σε επίπεδο προϊόντων Χαμηλών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, αναπτυχθήκαμε στην ασφάλιση ιδιωτών και εμπορικών κινδύνων. Παράλληλα, πετύχαμε  σημαντικές θετικές καθαρές εισροές στη Διαχείριση Κεφαλαίων».

«Είμαστε στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των βασικών στόχων της Φιλοδοξίας 2020, εστιάζοντας στην εφαρμογή ισχυρών δομών διοίκησης και επιδιώκοντας τον μετασχηματισμό του Ομίλου για να γίνουμε ηγέτες στην καινοτομία στον ασφαλιστικό κλάδο και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους να ζουν μια καλύτερη ζωή».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
 

 

 

 

FY15

FY16

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Σύνολο Εσόδων

98.136

100.193

+2%

+2%

Ζωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα)

6.464

6.600

+2%

+2%

Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (%)

38,2%

39,7%

+1,5 pts

+1,1 pts

Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και εξόδων (all-year combined ratio) (%)

96,2%

96,5%

+0,3 pt

+0.5 pt

 

 

 

 

 

 

 

 

FY15

FY16

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία

Λειτουργικά κέρδη

5.507

5.688

+3%

+3%

Προσαρμοσμένα κέρδη

5.940

6.103

+3%

+3%

Καθαρά κέρδη

5.617

5.829

+4%

+2%

Λειτουργικές χρηματοροές Ομίλου (Ευρώ δις)

6,2

6,2

 

FY15

 

 

FY16

 

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%)

14,1%

13,5%

-0,6 pt

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (Debt Gearing) (%)

26%

26%

+0,5 pt

Περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency II) (%)

205%

197%

-8 pts

Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή

2,16

2,24

+4%

Μέρισμα ανά μετοχή (Ευρώ)

1,10

1,16

+5%

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.axa.com/en/investor/earnings-presentation