Τα οικονομικά στοιχεία της ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων

Mία πολύ αναλυτική εικόνα των οικονομικών στοιχείων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του κλάδου ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων για το 2006 (και συγκριτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2005) μας δίνει η δημοσίευση των στοιχείων των Ισολογισμών του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά την προηγούμενη χρονιά.
Όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία των δύο τελευταίων χρήσεων, παρόλο ότι τα συνολικά έσοδα του κλάδου μειώθηκαν κατά 2%, τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν ακόμη περισσότερο (κατά 3%) –κατά συνέπεια, το θετικό τεχνικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα) του κλάδου αυξήθηκε το 2006 κατά 20,85%, έναντι του αντίστοιχου αποτελέσματος του 2005.

Αν προχωρήσουμε λίγο βαθύτερα στην ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων, φαίνεται ότι:

 – Η μείωση των εσόδων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (που αποτελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων) κατά 4%. Μικρή ανάσχεση στη μείωση των εσόδων εισέφεραν τα έσοδα επενδύσεων του κλάδου, τα οποία αυξήθηκαν κατά 16,8%, αν και το μέγεθός τους είναι σχετικά μικρό (αποτελούν μόνο το 8,4% του συνόλου των εσόδων του κλάδου). Όμως, ακόμη και τα έσοδα από δικαιώματα συμβολαίων παρουσίασαν κάμψη κατά 0,5%.
– Αντίστοιχα, η μείωση των εξόδων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των πληρωθεισών αποζημιώσεων (που αποτελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι των εξόδων) κατά 5,3%. Αντίθετα, μικρή αύξηση (3,3%) κατέγραψαν οι προμήθειες, αλλά αυτές δεν αποτελούν τον κύριο παράγοντα των εξόδων (αντιστοιχούν στο 21,7% των εξόδων του κλάδου).
Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο βασικός αριθμοδείκτης loss ratio του κλάδου ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων υπολογίζεται σε 80,13% επί των μικτών μεγεθών (ή 81,15% επί της ιδίας κρατήσεως), ελαφρά βελτιωμένος έναντι του 2005, που είχε διαμορφωθεί σε 82,33% (ή 81,97% επί της ιδίας κρατήσεως).

Όμως, η εικόνα της βελτίωσης των στοιχείων του κλάδου που υπονοείται από τα ανωτέρω είναι πλασματική, εξαιτίας μιας σειράς σοβαρών λόγων που δεν λαμβάνονται υπόψη από τα προαναφερθέντα στοιχεία, οι κυριότεροι των οποίων είναι:
– Στην ανωτέρω ανάλυση, δεν έχει περιληφθεί το λειτουργικό κόστος (γενικά έξοδα) του κλάδου. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε το πραγματικό μέγεθος του λειτουργικού κόστους του κλάδου, λόγω της παράλειψής του από τις δημοσιευμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών εταιριών. Μία βάσιμη προσέγγισή του μπορεί να υπολογιστεί από το μερισμό του συνόλου των γενικών εξόδων από τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, με βάση τη συμμετοχή της παραγωγής κάθε κλάδου στο σύνολο. Με αυτό το συλλογισμό, το θετικό τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου μετατρέπεται σε αρνητικό, εφόσον στα έξοδά του προστεθεί το αντίστοιχο λειτουργικό του κόστος, με τη ζημιά να ξεπερνά σε αναλογία το 10% των ασφαλίστρων του κλάδου.
– Οι προβλέψεις εκκρεμών ζημιών τέλους χρήσεως είναι αυξημένες κατά 7%, έναντι των αντιστοίχων της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό, πρακτικά, ανεβάζει το μέσο ποσοστό εκκρεμών αποζημιώσεων επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων του κλάδου στο 128,2% (από 115,8% το 2005), που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί για τον κλάδο τα τελευταία 7 χρόνια, γεγονός που θα επιβαρύνει τον κλάδο τα επόμενα χρόνια όταν θα καταβάλλονται αυτές οι αποζημιώσεις.
– Το μέσο ποσοστό χορηγούμενης προμήθειας του κλάδου αυξήθηκε στο 26,03% από 24,17% το 2005, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά του.
– Ο βασικότερος όμως λόγος στρέβλωσης της εικόνας της αγοράς έγκειται στο γεγονός ότι στα στοιχεία της χρήσης, που αναφέρονται στο σύνολο των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα στοιχεία εκκρεμών ζημιών των 5 ασφαλιστικών εταιριών των οποίων ανεκλήθη πρόσφατα η άδεια λειτουργίας και είχαν παρουσία στον κλάδο την προηγούμενη χρονιά (λόγω μη δημοσίευσης από αυτές οικονομικών καταστάσεων). Τις εκκρεμείς ζημίες αυτών των εταιριών θα τις καλύψει βέβαια η ασφαλιστική αγορά μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου (το οποίο ως γνωστόν χρηματοδοτούν αποκλειστικά οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων), όμως την πραγματική επιβάρυνση του κλάδου από αυτές θα τη γνωρίσουμε μερικά χρόνια αργότερα.