Φερεγγυότητα II και μελέτες επιπτώσεων

446

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί, ως γνωστόν, το νέο πλαίσιο αρχών φερεγγυότητας (Solvency II) ως μία εκ θεμελίων αναθεώρηση των υφιστάμενων Οδηγιών σχετικών με το θέμα αυτό. Ο σκοπός που τέθηκε ήταν διπλός: η μεγιστοποίηση της προστασίας των ασφαλισμένων, αφενός, και η διεύρυνση του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, αφετέρου. Η προσέγγιση του σκοπού ήταν επίσης διπλή: η αναβάθμιση της μεθόδου υπολογισμού των κεφαλαίων που πρέπει να διατηρεί μία ασφαλιστική επιχείρηση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, από τη μία πλευρά, και η ενίσχυση της διαδικασίας εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών από την άλλη.

Tο νέο πλαίσιο αρχών αναμένεται να εισαγάγει μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση της φερεγγυότητας, βασισμένη σε ενιαίες οικονομικές αρχές αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιριών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτείται ένα σύστημα αποτίμησης των κινδύνων, υπό την έννοια ότι οι κίνδυνοι αποτιμούνται με συνεπείς οικονομικές αρχές και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ευθυγραμμίζονται με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες.
Για τη μορφοποίηση του νέου συστήματος φερεγγυότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) ζήτησε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (CEIOPS) να διερευνήσει τις πιθανές ποσοτικές επιπτώσεις των νέων αρχών, μέσα από μία σειρά μελετών ποσοτικών επιπτώσεων (Quantitative Impact Studies – QIS), τόσο για μεμονωμένες εταιρίες όσο και σε επίπεδο ομίλου εταιριών.
Αυτή την περίοδο (Απρίλιος – Ιούλιος 2008) ολοκληρώνεται η τέταρτη σειρά μελετών (QIS 4), με στόχους:
l την άντληση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή και την καταλληλότητα των απαιτούμενων υπολογισμών.

– τη μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων στις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμούς), εάν το νέο πλαίσιο είχε εφαρμοστεί.
– τη διερεύνηση πιθανών ρυθμίσεων επί των υπολογισμών του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (solvency capital requirement – SCR) και του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου (minimum capital requirement – MCR).

– την επίπτωση της εφαρμογής του νέου πλαισίου σε επίπεδο ομίλων εταιριών. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προηγούμενη σειρά μελετών (QIS 3) ήταν πολύ ενθαρρυντικά για τις ασφαλιστικές εταιρίες που πήραν μέρος. Σε συντομία, αξίζει να υπενθυμίσουμε τα σπουδαιότερα συμπεράσματα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλειών: 
– Αυξήθηκε κατακόρυφα η συμμετοχή των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών. συνεπώς, όλο και περισσότερες εταιρίες μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου. Συμμετείχαν συνολικά 1.027 εταιρίες από 28 χώρες-μέλη. Από αυτές, οι 330 ήταν ασφαλιστικές εταιρίες ζωής, οι 511 εταιρίες ζημιών, οι 158 μικτές και οι 28 αντασφαλιστικές. Από πλευράς μεριδίων αγοράς, οι εταιρίες αυτές κάλυψαν άνω του 60% του τομέα τους.

– Από τις συμμετέχουσες εταιρίες, οι 422 ήταν μικρές (λιγότερο από a100 εκατ. παραγωγή ασφαλίστρων ζημιών, λιγότερο από a1 δισ. ασφαλιστικές προβλέψεις ζωής), οι 418 ήταν μεσαίες και οι 187 ήταν μεγάλες (άνω του a1 δισ. παραγωγή ασφαλίστρων ζημιών, άνω των a10 δισ. ασφαλιστικές προβλέψεις 
ζωής).

– Οι τεχνικές προδιαγραφές για τους υπολογισμούς ήταν σε γενικές γραμμές κατανοητές. Πάντως, καταγράφηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη καθοδήγηση και απλοποιήσεις στη μεθοδολογία.

– Δεν καταγράφηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαντική μεταβολή στη σύνθεση ή το μέγεθος του Ισολογισμού των ασφαλιστικών εταιριών, σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς φερεγγυότητας (Solvency I).

– Τα υπολογιζόμενα τεχνικά αποθέματα τείνουν να μειωθούν σε σχέση με τον υφιστάμενο υπολογισμό. Σε μέσα επίπεδα, ο λόγος των αποθεμάτων στο νέο καθεστώς συγκρινόμενων με τα υφιστάμενα αποθέματα κυμάνθηκε στο 70% – 100% για τις περισσότερες χώρες στις ασφαλίσεις ζημιών και 90% – 102% στις ασφαλίσεις ζωής.

– Για το σχηματισμό του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου (MCR) η μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών (98%) δεν χρειάστηκε πρόσθετα κεφάλαια.

– Η κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας (ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας SCR) ήταν χαμηλότερη για τις περισσότερες εταιρίες που πήραν μέρος στην έρευνα, σε σχέση με την υφιστάμενη απαίτηση κάλυψης.

– Τέλος, για το σύνολο της ευρω-παϊκής ασφαλιστικής αγοράς δεν απαιτήθηκαν καινούργια κεφάλαια για το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας, υπονοώντας ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί μία αναδιανομή κεφαλαίων σε σχέση με τη διασπορά των κινδύνων. Πάντως, στο 16% των εταιριών που πήραν μέρος στην έρευνα, παρουσιάστηκε η ανάγκη αύξησης των κεφαλαίων τους, για να καλύψουν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας (SCR).

Προηγούμενο άρθροΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ: Δεν θα τολμήσουν!
Επόμενο άρθροKλάδος Αυτοκινήτου, Κακή τιμολόγηση και διόγκωση των ελλειμμάτων