ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2005

3302
Yπερδιπλασιασμό κερδών, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2005, πέτυχε η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο εννεάμηνο. Όπως ανακοίνωσε σχετικά, τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου ανήλθαν στο ποσό των 7,035 εκατ. ευρώ, έναντι 2,985 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου.
H επίδοση αυτή χαρακτηρίζεται από την Eταιρία ως «ιδιαίτερης σημασίας, αφού ο ετήσιος στόχος της Διοίκησης για επαναφορά στην κερδοφορία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, μετά από συσσωρευμένες ζημιές 76,2 εκατ. ευρώ (το 2002 και το 2003) έχει υπερκερασθεί».
Yπογραμμίζεται επίσης ότι «η Διοίκηση έχει ξεκινήσει τη σταδιακή εκκαθάριση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων από ζημιογόνες εργασίες και των Δικτύων Πωλήσεων από μη παραγωγικούς και αφερέγγυους ασφαλιστές, με συνέπεια η παραγωγή ασφαλίστρων να φαίνεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και λόγω έντονου τιμολογιακού ανταγωνισμού».
Oι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν περαιτέρω (-2,7%), συνεπεία της νέας οργανωτικής δομής και της εκλογίκευσης των διαχειριστικών εξόδων, γεγονός που συνέβαλε επίσης στα θετικά αποτελέσματα. Τα έσοδα επενδύσεων είναι αυξημένα σε σχέση με το 2004, όπως και οι πληρωθείσες αποζημιώσεις,  οι οποίες ανήλθαν στα  75 εκατ. ευρώ, έναντι 73 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της Εταιρίας. Tα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας (σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.) αυξήθηκαν σε σχέση με το 2004 κατά 20,5% και ανήλθαν στα 35,5 εκατ. ευρώ.
«H ATE Aσφαλιστική», υπογραμμίζεται, τέλος, στο δελτίο Tύπου, «στα πλαίσια της στρατηγικής του Oμίλου ATEbank, έχει εκπονήσει ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο τριετές business plan, στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η διατηρησιμότητα και η ενίσχυση της κερδοφορίας, καθώς και η δυναμική ανάπτυξη της Eταιρίας».
Προηγούμενο άρθροAΣΠIΣ ΠPONOIA: Αποτελέσματα 9μήνου 2005
Επόμενο άρθροΦOINIΞ METROLIFE EMΠOPIKH: Ζημίες ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2005