KPMG: Η πλήρης έρευνα για τις ασφαλιστικές στην Ελλάδα

Του Φίλιππου Κάσσου, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, Ελεγκτικό Τμήμα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, KPMG

Η Ετήσια Ανάλυση της KPMG που παραθέτουμε στη συνέχεια καταγράφει ενδιαφέροντα ευρήματα και συμπεράσματα, που φωτίζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Ενδεικτικά αυτών των συμπερασμάτων είναι και τα εξής:

  • Βελτίωση Ιδίων Κεφαλαίων.
  • Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας.
  • Σταθεροποίηση του Δείκτη Ζημιών σε χαμηλά επίπεδα.
  • Ανακοπή του υψηλού ρυθμού μείωσης της παραγωγής.
  • Προσέγγιση του μέσου όρου προμηθειών στην Ελλάδα στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

Εισαγωγή
Η KPMG, για τέταρτη συνεχή χρονιά, με σκοπό την ποιοτική μελέτη του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, πραγματοποίησε ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων σε επιλεχθέν δείγμα είκοσι (20) εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Η ανάλυση περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας σειράς σημαντικών αριθμοδεικτών, σχετικών με την ασφαλιστική αγορά, που βοηθούν στην κατανόηση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που έχουν επιλεγεί δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ μέρος αυτών έχουν παραγωγή και στις Ασφαλίσεις Ζωής και αποτελούν περίπου το 80% και το 40%, αντίστοιχα, της αγοράς σε όρους εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής έχει επιλεγεί η ταυτόχρονη διαστρωματική και διαχρονική ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων, παρέχοντας αξιόπιστες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες για την εξέταση της πραγματικής κατάστασης των επιμέρους οικονομικών μονάδων (με κατάλληλη ομαδοποίηση), αλλά και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκουν.

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν επιλέγησαν με βάση τη σχετικότητά τους με την ασφαλιστική βιομηχανία και αναφέρονται σε σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης.

Κεφαλαιοποίηση και Αποτελέσματα (Capitalization & Results)
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/a-capitalization-results{/gallery}
Δείκτες Ζημιών (Loss Ratios)
Από την εξέταση του Δείκτη Ζημιών στην Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου προκύπτει μια σταθεροποίηση του δείκτη στα επίπεδα κάτω του 60%, με σημάδια, ωστόσο, σταδιακής αύξησης. Αν συνυπολογίσουμε ότι το 2010 ο Δείκτης αυτός ήταν στα επίπεδα πάνω από 70%, παρατηρείται μια σωρευτική μείωση άνω των 10 μονάδων.

Η μείωση των ατυχημάτων σε όλες τις κατηγορίες το 2012 σε σχέση με το 2011 και η σταθερότητα το 2013 αποτυπώνεται επίσης σαφέστατα από τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι όπως αυτά εμφανίζονται στο σχετικό διάγραμμα. Η αύξηση που παρατηρείται στα ελαφρά ατυχήματα αντικατοπτρίζει και την αύξηση της κυκλοφορίας που παρατηρείται σταδιακά από το 2013, σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη. Το 2014 αναμένεται περαιτέρω αύξηση. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, στα ελαφρά ατύχηματα παρατηρείται άνοδος κατά 2,5% περίπου το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με αυτό του 2013.

Η εμφάνιση των ακραίων φυσικών φαινομένων (πυρκαγιές, σεισμοί) κατά το 2013 δεν ήταν τόσο σημαντική όσο τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποζημιώσεων και τη βελτίωση του δείκτη στο σύνολο των Γενικών Ασφαλίσεων.

Από το  επίπεδο του Καθαρού Συνολικού Δείκτη Ζημιών στο Αυτοκίνητο, ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο του 85% για το 2013, συμπεραίνεται η κερδοφορία του κλάδου.
Το επίπεδο αντασφάλισης στο Αυτοκίνητο διαφοροποιείται σημαντικά από εταιρεία σε εταιρεία.
Παρατηρούμε, επίσης, ότι για τις μισές εταιρείες του δείγματος ο Δείκτης αυτός είναι ανώτερος του 81%, που σημαίνει πως, αν προστεθούν και οι γενικές δαπάνες, το αποτέλεσμα θα είναι οριακό ή ζημιογόνο.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τυχόν εξαγορές αντασφάλισης ή εκχωρήσεις ζημιών προηγούμενων ετών επηρεάζουν σημαντικά τον εν λόγω δείκτη.
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/b-loss-ratio{/gallery}
Έξοδα Πρόσκτησης και Γενικά  Έξοδα (Acquisition and General Expenses)
Ο μέσος όρος προμηθειών στην Ελλάδα προσεγγίζει σταδιακά τα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπου σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφάλισης «Insurance Europe» τα Έξοδα Πρόσκτησης στον κλάδο Aυτοκινήτου βρίσκονται στα επίπεδα του 20% με 21%, ενώ η μεγαλύτερη διείσδυση της πώλησης Direct, σε σχέση με το σύνολο των δικτύων πωλήσεων, παρατηρείται στην Κροατία, με 70%, και στην Ολλανδία, με 60%.

Τα έξοδα πρόσκτησης φαίνεται να καλύπτονται πλήρως από τη χρέωση του δικαιώματος ασφαλίστρων, που ανέρχεται διαχρονικά στο 26% επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.

Το επίπεδο των γενικών δαπανών σε σχέση με το ύψος της παραγωγής έχει παραμείνει στα ίδια με πέρυσι επίπεδα (18%), ωστόσο, το ύψος των δαπανών έχει μειωθεί κατά 5% το 2013 σε σχέση με το 2012 και 11% σε μια διετία, ενώ αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2014. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου, κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις, είχαν προχωρήσει σε προγράμματα για εθελούσια έξοδο προσωπικού και σε συμφωνίες για τη μείωση μισθολογικού κόστους, κάτι που δεν φαίνεται να συνεχίζεται στο 2014.
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/c-exoda-prosktisis{/gallery}
Αποδοτικότητα και Δραστηριότητα (Performance & Activity Ratios)
Το ύψος των ανείσπρακτων απαιτήσεων δεν έχει βελτιωθεί, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας αλλά και της ύπαρξης διακανονισμών για παλαιές οφειλές, που ακόμη εκκρεμούν.

Το ανοιχτό μέρος των απαιτήσεων αφορά στην ουσία ένα είδος μόνιμης ανοιχτής πίστωσης, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μπορεί άμεσα να τακτοποιηθεί, ακόμη και από ενήμερους πράκτορες.  Η αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων διακανονισμών μέσω της παρακράτησης μέρους των μηνιαίων προμηθειών δείχνει να είναι η πρακτική της αγοράς και για πολλούς η μόνη διέξοδος στο πρόβλημα, η οποία, ωστόσο, εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής του διαμεσολαβητή αλλά και της αντοχής του στα νέα δεδομένα λειτουργίας της αγοράς. Κατά άλλους, η τελευταία αυτή πρακτική δεν είναι παρά μόνο μία παράταση ή και απόκρυψη του προβλήματος, που αναφέρεται στην ουσιαστική αδυναμία αποπληρωμής της πίστωσης αυτής.
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/d-performance-activity-ratios{/gallery}
Δείκτης Κάλυψης Νέας Παραγωγής
Στο πλαίσιο μιας συνετής λειτουργίας, η παραγωγή ασφαλίστρων θα πρέπει να καλύπτεται με «πλεονάζοντα» κεφάλαια ή καθαρό ενεργητικό και όχι από περιουσιακά στοιχεία δεσμευμένα για την κάλυψη των υποχρεώσεων από τα εν-ισχύ συμβόλαια. Κατά συνέπεια, μια αναλογία που υπερβαίνει σημαντικά το 1:1 (π.χ. πάνω από 1:2) μπορεί να χαρακτηρισθεί λίγο ή πολύ ως επιθετική, στερώντας από τους υπάρχοντες ασφαλισμένους το ασφαλές καταφύγιο σε ακραία γεγονότα για την κάλυψη των απαιτήσεών τους (π.χ. απομείωση Ομολόγων).
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/e-deiktis-kalypsis-neas-paragogis{/gallery}
Ολικός Δείκτης Εξόδων – Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου
Στους συνολικούς δείκτες εξόδων περιλαμβάνεται όλο το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, από το κόστος των ζημιών (loss ratio), το κόστος πρόσκτησης, καθώς και την αναλογία του κόστους γενικών λειτουργικών δαπανών (διοίκησης και διάθεσης), απεικονίζοντας στην ουσία τα Καθαρά Λειτουργικά Αποτελέσματα, άρα και την αποτελεσματικότητα της εταιρείας.

Ο Ολικός Δείκτης Εξόδων αφορά στο λειτουργικό αποτέλεσμα των κλάδων (όχι το τεχνικό), αφού περιλαμβάνει και την αναλογία των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, χωρίς το προϊόν των επενδύσεων.

Η κερδοφορία στον κλάδο Αυτοκινήτου, που συνεχίζεται και το 2013, έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, μέσω των συνεχόμενων μειώσεων στα τιμολόγια. Η κερδοφορία εμφανίζεται πλέον και με τον Καθαρό Συνολικό Δείκτη Εξόδων, αφού, αν αφαιρεθεί και το κόστος της αντασφάλισης, αυτός ανέρχεται στο επίπεδο του 104%, που σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες (κόστος) της επιχείρησης, με αποτέλεσμα το όποιο χρηματοοικονομικό έσοδο από τη διαχείριση των Επενδύσεων και Αποθεμάτων να προσαυξάνει την αξία της επιχείρησης και επομένως των μετοχών.
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/f-olikos-deiktis-exodwn{/gallery}
Στατιστικά στοιχεία με βάση τον αριθμό εργαζομένων (Employee statistics)
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/g-statistika-stoixeia-ergazomenon{/gallery}
Αποθεματοποίηση (Reservation Ratios)
Με βάση τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, οι μελλοντικές υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται σε τρέχουσες αξίες και,  κατά συνέπεια, η μετάβαση σε νέο περιβάλλον, όπως αυτό που έχει απεικονιστεί στο προσχέδιο της Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων και το Δ.Π.Χ.Α. 4 (Φάση ΙΙ), αναμένεται ότι θα αποφέρει ελάφρυνση των υποχρεώσεων λόγω προεξόφλησης.

Το ύψος των αποθεμάτων θα πρέπει να φτάσει και να διατηρείται σε επίπεδα ικανά για να καλύψει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές απαιτήσεις των ασφαλισμένων, αλλά και το σύνολο των κινδύνων που είναι ενσωματωμένοι στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.   
{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/h-reservation-ratios{/gallery}

Ρευστότητα (Liquidity)
Το επίπεδο ρευστότητας των εταιρειών έχει αποτυπωθεί μέσω των Δεικτών Κάλυψης των Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων, σε σχέση με τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία ταχείας ρευστοποίησης, όπως οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, καθώς και οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα.

Στον Δείκτη της Άμεσης Κάλυψης έχουν αφαιρεθεί οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα, όπου δεν είναι διαθέσιμες για άμεση ρευστοποίηση, λόγω κυρίως της ύπαρξης στην Ελλάδα μόνιμης γραμμής πίστωσης προς διαμεσολαβητές.

Ο Δείκτης Ρευστότητας, όπως αναφέρεται στο σχετικό διάγραμμα, με επίπεδο κάτω της μιας μονάδας, υποδηλώνει ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην τακτοποίηση του συνόλου των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων, χωρίς τη ρευστοποίηση βραδέως κινούμενων στοιχείων και ακίνητης περιουσίας.

{gallery}pinakes-grafimata/KPMG-ereyna2013/i-liquidity{/gallery}

Συμπεράσματα
Τα βασικά σημεία της φετινής Ανάλυσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των Ελληνικών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που πραγματοποίησε η KPMG για το έτος που έκλεισε το 2013, αναφέρονται στη βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων, μετά και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους για την κάλυψη των ζημιών που προήλθε από τα Ελληνικά Ομόλογα, τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, που προήλθε κυρίως από τον κλάδο Αυτοκινήτων όπου παρατηρήθηκε σταθεροποίηση του Δείκτη Ζημιών σε χαμηλά ακόμη επίπεδα, καθώς και από την ανακοπή του υψηλού ρυθμού μείωσης της παραγωγής, ο οποίος πλέον, λόγω της αύξησης του κλάδου Ζωής στο πρώτο 10μηνο του 2014, δείχνει σημάδια σταθεροποίησης στο σύνολό της, σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών του Οκτωβρίου 2014.

Επίσης, για πρώτη φορά αναπτύχθηκε ο Συνολικός Δείκτης Ζημιών στο Αυτοκίνητο σε καθαρή βάση, όπου προκύπτει σημαντικό περιθώριο κερδοφορίας στο επίπεδο του 85%, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο οι ασφαλιστές επικεντρώνονται στον κλάδο αυτόν, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών αντασφαλιστικών εταιρειών.

Όπως προκύπτει από την Ανάλυση, παρατηρήθηκε αύξηση στον τομέα των Απαιτήσεων από Ασφάλιστρα, αν και υπήρχαν προσδοκίες για αντίθετα αποτελέσματα. Οι πρόσφατες εποπτικές αλλαγές στις αρχές του 2014 αλλά, κυρίως, η νεότερη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την προείσπραξη των ασφαλίστρων, αναμένεται να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στη διαχείριση των απαιτήσεων, ιδιαίτερα στους κλάδους του Αυτοκινήτου. Η υλοποίηση του νέου πλαισίου φαίνεται ακόμη ότι δεν είναι καθολική, καθώς απαιτεί προσαρμογές κυρίως στις σχέσεις με τους πράκτορες και δευτερευόντως στα πληροφοριακά συστήματα. Η εμπειρία μέχρι σήμερα από το στάδιο υλοποίησης έχει δείξει ότι υπάρχει σημαντική μείωση στο ύψος των απαιτήσεων, που συνεπάγεται αύξηση ρευστότητας και μείωση εποπτικών κεφαλαίων, επιβάρυνση των εταιρειών από την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών (χαρτόσημα, φόροι τόκων, προεξόφληση, κ.λπ.), αυξημένος κίνδυνος επισφάλειας λόγω εξάλειψης της ανοιχτής πίστωσης και μικρές μετατοπίσεις παραγωγής. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η μακροχρόνια επίπτωση από τις αλλαγές αυτές είναι στο επίπεδο της εμπιστοσύνης πελατών (customer loyalty), όπου σταδιακά η ευθύνη αυτή οδηγείται αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εταιρείες από τους διαμεσολαβητές, οπότε θεωρούμε ότι η προσοχή των ασφαλιστικών εταιρειών θα πρέπει να εστιαστεί στο πεδίο αυτό.

Έντονη κινητικότητα τη χρονιά που μας πέρασε, όπως άλλωστε αναμενόταν, έγινε στο θέμα της προετοιμασίας των εταιρειών για το SOLVENCY II και γενικότερα της προσπάθειας εφαρμογής του γενικότερου Εποπτικού Πλαισίου, στο οποίο καλούνται πλέον οι εταιρείες να αντεπεξέλθουν. Έχουμε διατυπώσει και παλαιότερα την άποψη, σε σχέση με τη Διαφάνεια και την Εποπτεία, ότι δεν ισχύει πάντα το όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Το κύριο θέμα σχετικά με την εποπτεία είναι αν αυτή κατορθώνει να επιτυγχάνει τον κοινωνικό της σκοπό, δηλαδή την προστασία του καταναλωτή, με την υπόθεση, όμως, ότι η σχέση κόστους και οφέλους να είναι υπέρ του δεύτερου παράγοντα.  

Υπάρχει, όμως, κάποιο διαθέσιμο εργαλείο μέτρησης της απόδοσης της εποπτείας; Ξέρουμε, δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο υπάρχει ωφέλεια για τον καταναλωτή; Μην ξεχνάμε ότι το κόστος για τη συντήρηση ενός μηχανισμού ελέγχου τελικά το επωμίζεται ο ίδιος ο καταναλωτής, είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, είτε μέσω της επιβάρυνσης των προϊόντων. Η Αναλογικότητα στην εφαρμογή, επομένως, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη, χωρίς ωστόσο εκπτώσεις στην προσαρμογή.

Οι σχετικοί προβληματισμοί που αντιμετωπίζουν σήμερα οι διοικήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έχουν να κάνουν με το αν θα πρέπει να προχωρήσουν σε πρόωρη (εθελοντική) εφαρμογή μέτρων σχετικά με την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων, πότε πρέπει να γίνει η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και σε ποιο βαθμό και, τέλος, αν πρέπει να αλλάξει η οργανωτική δομή της επιχείρησης με τμήματα κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν ή θα καλυφτούν οι ανάγκες με εξωτερικούς συνεργάτες.

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβληματισμών προτείνεται στις εταιρείες, πριν την άμεση εφαρμογή και υλοποίηση μεμονωμένων λύσεων, η σύνταξη ενός Οδικού Χάρτη για την αναγνώριση επιπτώσεων και στους δύο βασικούς τομείς:

  • Τακτικές επιπτώσεις: Για παράδειγμα, παραγωγή δεδομένων, συστήματα πληροφόρησης, διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας και αλλαγές στη δομή επιμέρους τμημάτων της εταιρείας.
  • Ευρύτερες επιπτώσεις: Για παράδειγμα, ικανότητα καταβολής μερισμάτων, τιμολόγηση προϊόντων, σχέσεις επενδυτών και αγορές κεφαλαίων.

Σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, έχουν ήδη αντιληφθεί το πρόβλημα αυτό και μια από τις προτεινόμενες λύσεις έχει να κάνει με αυτό που λέγεται “Finance Transformation”, επειδή θεωρείται ότι μέρος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας ασφαλιστικής επιχείρησης περνάει μέσα από τις ευρύτερες οικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογιστικών τμημάτων υπεύθυνων για τη σύνταξη των διευρυμένων εποπτικών οικονομικών αναφορών.

Ο μετασχηματισμός του οικονομικού τμήματος θα είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει με την υιοθέτηση μιας πιο ολοκληρωτικής οργάνωσης ενόψει των διαφόρων ρυθμιστικών αλλαγών, με στόχο τις συνέργειες στην έκδοση και ανάλυση των αναφορών και τελικά τη μείωση του κόστους παραγωγής τους. H KPMG θεωρούμε ότι πρωτοπορεί στον τομέα αυτόν και έχει ήδη υλοποιήσει στο εξωτερικό παρόμοια έργα, τα οποία θα μπορέσουν να αποτελέσουν οδηγό και για υλοποιήσεις μικρότερης κλίμακας στην Ελλάδα.

Σημαντική πληροφορία:
Η ανάλυση των αριθμοδεικτών που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις δεν αποτελεί από μόνη της εργαλείο για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων ή για τη λήψη αποφάσεων. Η KPMG δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων των πηγών πληροφόρησης και τη χρησιμοποίηση των δεικτών ή σχολιασμών πέραν της γενικής ανάλυσης της ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολό της και όχι σε επιμέρους στοιχεία ή εταιρείες.  Επισημαίνεται ότι ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της ανάλυσης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υπαινιγμό για την αποδοτικότητα ή φερεγγυότητα των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά. Η ανωτέρω ανάλυση δεν αποτελεί βάση για επενδυτική επιλογή. Οι επενδυτές ή οι ασφαλιζόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται από επαγγελματίες του χώρου, πριν από κάθε επιλογή τους.
Πηγές Πληροφόρησης: Ανάλυση KPMG, Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις με βάση την Απόφαση K3-4814/2004, τακτικές ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, στοιχεία από εταιρικά sites.


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG
Η KPMG αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών-μελών συνδεμένων με την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισμού. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Λειτουργούμε σε 155 χώρες με προσωπικό περίπου 162.000 άτομα παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί μια νομικά ξεχωριστή οντότητα. Στη χώρα μας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία 40 χρόνια, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr