Αυξημένο το μερίδιο του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά

Τι δείχνει έρευνα της KPMG

 

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα που εκπόνησε η KPMG για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, από τα οποία προκύπτει με ενάργεια η εικόνα της ελληνικής μεσιτικής ασφαλιστικής αγοράς: η ταυτότητα των μελών του ΣΕΜΑ, ο κύκλος εργασιών τους, η συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων και ο ρυθμός ανάπτυξης ανά κλάδο, καθώς και το μερίδιο του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεσίτες μέλη του ΣΕΜΑ κατάφεραν, στα χρόνια της κρίσης, να αυξήσουν το μερίδιό τους στην ασφαλιστική αγορά, παρά το ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους, αλλά και η συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων τους μειώθηκαν.

Από τα επιμέρους ευρήματα της έρευνας αξιοσημείωτο είναι ότι την τριετία 2004-2007, τα μέλη του ΣΕΜΑ σημείωσαν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν της ασφαλιστικής αγοράς (106,3% έναντι 29,3%), ενώ την τριετία 2010 – 2013, που μειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης συνολικά στην αγορά κατά 24,8%, τα μέλη του ΣΕΜΑ εμφανίζουν μικρότερο ποσοστό μείωσης (-12,6%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΜΑ, ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σε 75 και τα διαθέσιμα παραγωγικά και οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013 αφορούν σε 52 μέλη. Όπως διευκρινίζεται από την KPMG, «σχετικά με τα υπόλοιπα μέλη, για τη χρήση 2013 αντλήθηκαν στοιχεία από διάφορες πηγές σύμφωνα με τις τεθείσες παραδοχές, ομοίως και για τις χρήσεις 2011 και 2012 για το σύνολο των μελών». (Ολόκληρη την έρευνα της KPMG καθώς και τις τεθείσες παραδοχές μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΣΕΜΑ).

Η ταυτότητα των μελών του ΣΕΜΑ

Σε σχέση με την τελευταία δημοσιευμένη στατιστική ανάλυση του ΣΕΜΑ (2010), στην παρούσα έρευνα της KPMG καταγράφεται:

  • Αύξηση του αριθμού των μελών σε ποσοστό 3%.
    Ειδικότερα, ανά είδος δραστηριότητας, ο αριθμός των Ανωνύμων Εταιρειών παρέμεινε σταθερός, ενώ οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες σημείωσαν αυξητική τάση. Αντίθετα, οι Ατομικές Εταιρείες παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 50% (ουσιαστικά μετεξελίχθηκαν σε ΕΠΕ και ΟΕ/ΕΕ, όπως παρατηρείται σχετικά).  
  • Αύξηση στο σύνολο των συνεργατών κατά 158%.
  • Μείωση του συνόλου των εργαζομένων κατά 26%.  

Αναλυτικά, η ταυτότητα των μελών ανά είδος δραστηριότητας παρουσιάζεται στον πίνακα 1.
Όπως παρουσιάζεται και στα παρακάτω γραφήματα, το 40% των 52 μελών έχει τοποθέτηση εργασιών στο εξωτερικό, το 19% του πλήθους των μελών για τα οποία η KPMG διέθετε στοιχεία εμφανίζει αντασφαλιστική δραστηριότητα, ενώ το 29% των μελών διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία.

{gallery}pinakes-grafimata/SEMA-ereyna-14/Taytotita{/gallery}

Κύκλος εργασιών για τα έτη 2010-2013

Στα 91.4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών των εταιρειών μελών του ΣΕΜΑ το 2013, από 113.1 εκατ. ευρώ το 2010. Τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την τελευταία τετραετία (2010-2013) παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Συγκέντρωση
Όπως παρατηρείται σχετικά στην  Έρευνα, «από το σύνολο των 57 μελών με διαθέσιμα στοιχεία, τα τρία μέλη με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών (5% επί του πλήθους) αντιπροσωπεύουν το 23% του συνόλου του κύκλου εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα δέκα μέλη με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών (18% επί του πλήθους), σχηματίζεται το 57% του συνόλου του κύκλου εργασιών».

Προμήθειες
Αναφορικά με τα ποσοστά των προμηθειών, παρατηρούνται τα εξής: «Θεωρώντας ότι το σύνολο του κύκλου εργασιών των μεσιτών μελών προέρχεται από προμήθειες ασφαλίσεων, συμπεραίνεται ότι η μέση προμήθεια ανέρχεται στο ύψος του 19%. Το ποσοστό των προμηθειών κυμαίνεται σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος, από 6% έως 50%, παρόλα αυτά, το 75% του πλήθους των 57 μελών εντοπίζεται στην κλάση 15%-25%».

Μεταβολή κύκλου εργασιών
Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 3, στη χρήση 2011 παρουσιάστηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6%, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων. Αντίθετα, το 2012 υπήρξε μείωση κατά 7% στον κλάδο Ζωής και κατά 9% στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων. Στη χρήση του 2013, οι μειώσεις που καταγράφηκαν ήταν πολύ μεγαλύτερες: -22% στον κλάδο Ζωής και -15% στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων.
Όπως σημειώνεται σχετικά στην Έρευνα, «τουλάχιστον το 12% του συνόλου του κύκλου εργασιών προέρχεται από αντασφαλιστικές δραστηριότητες».

{gallery}pinakes-grafimata/SEMA-ereyna-14/kyklos-ergasion{/gallery}

Συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων ανά κλάδο

Όπως διευκρινίζεται σχετικά στην  Έρευνα, «δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τα έτη 2004 έως 2010 και το έτος 2013, η σύγκριση της παραγωγής των καθαρών ασφαλίστρων ανά κλάδο πραγματοποιήθηκε ανά τριετία».

Στους πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται τα ποσά της παραγωγής σε εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τα ποσοστά ανά κλάδο ασφάλισης.

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στους πίνακες 4 και 5, παρατηρούνται τα εξής:

  • Στον κλάδο Ζωής, σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής μεταξύ των ετών 2004 και 2007, αλλά στα επόμενα έτη (2010 και 2013) η παραγωγή των καθαρών ασφαλίστρων μειώθηκε.
  • Στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, καταγράφεται διαχρονική αύξηση της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων, με εξαίρεση το έτος 2013, όπου παρουσιάστηκε μικρή μείωση της παραγωγής.
  • Στον κλάδο του Αυτοκινήτου, παρατηρείται συνεχής αύξηση της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων.
  • Στον κλάδο Πυρός και στους Λοιπούς Κλάδους, καταγράφεται αύξηση της παραγωγής μέχρι το 2010, ενώ το 2013 υπήρξε αξιοσημείωτη μείωση.
  • Στον κλάδο Μεταφορών, παρατηρείται αύξηση της παραγωγής μέχρι το 2007, ενώ έκτοτε καταγράφεται συνεχής μείωση.  

Όπως σημειώνεται στην  Έρευνα, «τουλάχιστον το 20% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων των 57 μελών προέρχεται από αντασφαλιστικές δραστηριότητες».

Πραγματοποιώντας σύγκριση της ποσόστωσης της παραγωγής του κλάδου Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων των μελών του ΣΕΜΑ σε σχέση με την ποσόστωση της ασφαλιστικής αγοράς (βλ. πίνακα 6), παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση: ο κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων κατέχει διαχρονικά κατά μέσο όρο το 53% του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ για τον ΣΕΜΑ το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 80%.

{gallery}pinakes-grafimata/SEMA-ereyna-14/3synoliki-paragogi{/gallery}

Ρυθμός ανάπτυξης ανά κλάδο

Την τριετία 2004-2007, κατά την οποία καταγράφηκε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου Ζωής και Γενικών, τα μέλη του ΣΕΜΑ σημείωσαν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν της ασφαλιστικής αγοράς, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων.

Στην τριετία 2007-2010, ο ρυθμός ανάπτυξης των μελών του ΣΕΜΑ παρουσίασε αύξηση κατά 23,4% στον κλάδο των Γενικών και μείωση κατά 16,4% στον κλάδο Ζωής.

Την τριετία 2010-2013, τέλος, παρατηρήθηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των κλάδων μειώθηκε αισθητά (συνολικά κατά -12,6%), γεγονός που συνάδει με την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία σημείωσε πτώση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 27,5% στους κλάδους Ζωής και κατά 22,7% στους Γενικούς κλάδους.

Τα αποτελέσματα, όπως καταγράφηκαν από την Έρευνα, παρουσιάζονται στους πίνακες 7 και 8.
Στο πλαίσιο της  Έρευνας, αναλύθηκε επιμέρους ο κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων (βλ. πίνακα 9). Από την ανάλυση αυτή καταγράφεται μείωση του ρυθμού ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τον κλάδο αυτοκινήτου, ο ρυθμός ανάπτυξης του οποίου παρέμεινε με θετικό πρόσημο.

{gallery}pinakes-grafimata/SEMA-ereyna-14/4rythmos-anaptixis{/gallery}

Το μερίδιο του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά ανά κλάδο

Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι το μερίδιο του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά παρουσίασε σταδιακή αύξηση: από το 7,34% το 2004 στο 13,42% το 2013.
Στον πίνακα 10 καταγράφονται τα σχετικά μεγέθη και ποσοστά.

Σχετικά με την ποσόστωση στους κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στο σύνολο της παραγωγής της αγοράς, παρατηρήθηκε ότι τα μέλη του ΣΕΜΑ έχουν μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, το οποίο παρουσίασε συνεχόμενη αύξηση πλην του έτους 2010. Αντίστοιχη τάση παρατηρήθηκε και στον κλάδο Ζωής, με χαμηλότερα, ωστόσο, ποσοστά συμμετοχής στην αγορά (βλ. πίνακα 11).

Τέλος, αναλύοντας επιμέρους τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (βλ. πίνακα 12), παρατηρήθηκε ότι ο ΣΕΜΑ διατηρεί μία αυξητική τάση του μεριδίου αγοράς του κλάδου Αυτοκινήτου σε σχέση με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.
Το μερίδιο του κλάδου Πυρός σημείωσε πτώση από το 2007 και έπειτα.  
Στον κλάδο Μεταφορών παρατηρήθηκε αύξηση του μεριδίου αγοράς μέχρι το 2010 και μικρή πτώση το 2013.
Στους Λοιπούς Κλάδους, τέλος, παρατηρήθηκε αύξηση του μεριδίου αγοράς μέχρι το 2010, ενώ το 2013 το μερίδιο αγοράς υποχωρεί κατ’ ελάχιστον.

{gallery}pinakes-grafimata/SEMA-ereyna-14/5meridio-sema{/gallery}

* Σημειώνεται ότι στους πίνακες που παρατίθενται, τα συνολικά καθαρά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν:
– Για τον κλάδο Ζωής, τα καθαρά ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής και Υγείας και των ασφαλίστρων των Ομαδικών συμβολαίων.
– Για τον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, τα καθαρά ασφάλιστρα κλάδων Αυτοκινήτου, Πυρός, Μεταφορών, Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και Λοιπών Κλάδων.
– Για τον κλάδο Αυτοκινήτου, τα καθαρά ασφάλιστρα του κλάδου Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων και του κλάδου Χερσαίων Οχημάτων.