Καλεί την αγορά σε συνεργασία ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ε.Ι.Α., κ. Γιώργος Πέτσας

321

Αποκλειστικό μήνυμα-χαιρετισμός στην «Α.Α.»


«Η έλευση του νέου έτους σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Από την 1η Ιανουαρίου του 2008, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, του έπουργείου Ανάπτυξης, παραδίδει τη σκυτάλη στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η οποία ιδρύθηκε με το ν.3229/2004. Οι υπουργοί Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την υπ’ αριθμ. 46511.Β.2147/29-10-2007 (ΦΕΚ 2149Β΄/06-11-2007) Κοινή Απόφασή τους, διαπίστωσαν τη λειτουργική ετοιμότητα της νέας επιτροπής και ικανοποιήθηκε έτσι το πάγιο αίτημα των δυνάμεων της ασφαλιστικής βιομηχανίας, για την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης από τη νέα εποπτική αρχή. 
Από συστάσεώς της, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. φρόντισε να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε σήμερα να είναι καθ’ όλα έτοιμη να διαδραματίσει τον κρίσιμο και σημαντικό ρόλο που της εμπιστεύθηκε η ελληνική πολιτεία. 
Από την πρώτη στιγμή ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος: θέλαμε τα θεμέλια του νέου αυτού θεσμικού οικοδομήματος να είναι στιβαρά και ικανά να αντεπεξέλθουν στις υψηλές προσδοκίες που μας έθεσε όχι μόνο η επίσημη πολιτεία αλλά και η ίδια η ασφαλιστική αγορά. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν για να στελεχώσουν την επιτροπή άτομα που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό και το ήθος τους, με βαθιά γνώση επί των ασφαλιστικών υποθέσεων και οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αναμόρφωσης και αναβάθμισης του εγχώριου περιβάλλοντος της ιδιωτικής ασφάλισης, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΕΠ.Ε.Ι.Α., κ. Ιωάννη Βάσση. 
Γνωρίζουμε ότι το φορτίο στις πλάτες μας είναι ιδιαίτερα βαρύ! Οι “ψίθυροι” της αγοράς φθάνουν και στα δικά μας αφτιά και, συνεπώς, γνωρίζουμε ότι ο πήχης ήδη έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά. Αυτό, όμως, δεν μας προβληματίζει. Αντιθέτως, η “πίεση” αυτή μόνο δημιουργικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. 
Βασική προτεραιότητά μας είναι η εποπτεία του ασφαλιστικού κλάδου, που αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας έναντι των καταναλωτών, αλλά και των ίδιων των εταιρικών σχηματισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό και δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος, που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εποχής, και θα πρέπει να προσεγγίζεται δυναμικά και όχι στατικά. Η λογική πάνω στην οποία κινείται το υπό διαμόρφωση θεσμικό σύστημα που πρόκειται να θέσει η οδηγία Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, στο βαθμό που έρχεται να οριοθετήσει τις αρχές που θα πρέπει να πληρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους πιθανούς κινδύνους.
Ο εθνικός νομοθέτης θωράκισε την ΕΠ.Ε.Ι.Α. με ένα σύγχρονο οργανισμό και την “όπλισε” με ενισχυμένες αρμοδιότητες, που στοχεύουν στην αποτελεσματική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό, καθώς και των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
Όπως προκύπτει, από τον ιδρυτικό νόμο της ΕΠ.Ε.Ι.Α., μεταξύ των πιο σημαντικών αρμοδιοτήτων της είναι ο έλεγχος του περιθωρίου φερεγγυότητας, των τεχνικών αποθεματικών και της γενικότερης αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου και των προοπτικών βιωσιμότητας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 
Μια επίσης σημαντική της αρμοδιότητα είναι και ο έλεγχος της εφαρμογής στον ασφαλιστικό τομέα των διατάξεων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε συνεργασία με τις λοιπές εποπτικές αρχές που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Επιγραμματικά, στις αρμοδιότητες της ΕΠΕΙΑ περιλαμβάνονται:

– Η χορήγηση και ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση. 
– Με αποφάσεις της Επιτροπής μπορεί να εξειδικεύονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία κριτήρια χορήγησης των αδειών αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. 
– Εποπτεύει την τήρηση της νομοθεσίας καθώς και τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών έως και την εκκαθάρισή τους, ασκώντας όλες τις εποπτικές αρμοδιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
– Ρυθμίζει, με κανονιστικές πράξεις, κάθε ειδικότερο αντικείμενο για την εκπλήρωση του σκοπού της και εν γένει για την εφαρμογή του νόμου. 
– Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τον εποπτεύοντα υπουργό και τον υπουργό Ανάπτυξης και γνωμοδοτεί προς αυτούς, εφόσον ζητηθεί, για την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. 
– Καθορίζει το περιεχόμενο της εποπτείας των διαμεσολαβούντων προσώπων στις ασφαλίσεις, ιδίως όσον αφορά στην τήρηση και το περιεχόμενο του οικείου μητρώου κατά κατηγορία διαμεσολαβούντος, την υποβολή και το περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων ή άλλων οικονομικών και λοιπών στοιχείων, αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας. 
– Καθορίζει, με αποφάσεις της, τις περιπτώσεις επιβολής τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων και δύναται να υποχρεώνει τις ελεγχόμενες ασφαλιστικές εταιρίες και τους διαμεσολαβούντες να υποβάλλουν, περιοδικά ή κατά περίπτωση, σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση ελέγχου. 
– Επιβάλλει τα προβλεπόμενα από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις. 
– Συνεργάζεται με άλλες αρχές για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε ό,τι αφορά ζητήματα εντοπισμού κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή εναρμονισμένων πρακτικών. 
– Αποφασίζει περί της καταλληλότητας των μετόχων ή προσώπων, τα οποία σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα. 
– Επιβάλλει στις εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένου και του μέτρου υπαγωγής της επιχείρησης υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. 

Από αυτή τη συνοπτική περιγραφή των βασικών αρμοδιοτήτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. γίνεται αντιληπτό ότι, ως σύγχρονη εποπτική αρχή, ο ρόλος μας είναι, αφενός, να στεκόμαστε αρωγοί και να ενισχύουμε τις “υγιείς” επιχειρηματικές συμπεριφορές, όπως αυτές οριοθετούνται στο εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, αφετέρου, να αποτρέπουμε την εκδήλωση αποκλινουσών επιχειρηματικών δράσεων, που στρέφονται κατά των πολιτών και απαξιώνουν τη σημασία και το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού.
Αυτό που ζητάμε απ’ όλους τους εποπτευόμενους φορείς είναι να σταθούν δίπλα μας στην καινούργια αυτή προσπάθεια, με διάθεση συνεργασίας και καλή πίστη, προκειμένου να οικοδομήσουμε μια σχέση ουσιαστική, που θα οδηγήσει στη γενικότερη αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Τέλος, θα θέλαμε να ευχηθούμε σ’ εσάς και στο αναγνωστικό κοινό σας, το νέο έτος να μας βρει όλους γεμάτους υγεία, χαρά και με διάθεση για παραγωγική δουλειά     .

Προηγούμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: Αποτελέσματα 9μήνου 2007
Επόμενο άρθροΒαρυχειμωνιά για ασφαλισμένους, φορολογούμενους αλλά και για την Κυβέρνηση