Εθνική Ασφαλιστική: Ζημία 11.771 χιλ. ευρώ στα μετά από φόρους αποτελέσματα της χρήσης 2007 έναντι ζημίας 2.341 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2006

310

Σε ζημία 11.771 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 2.341 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2006, ανέρχονται τα μετά από φόρους αποτελέσματα της χρήσης 2007 του Ομίλου της Εθνικής ΑΕΕΓΑ. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στο σχετικό δελτίο τύπου, τα μετά από φόρους κέρδη του Ομίλου, πριν από το κόστος του προγράμματος καταγγελιών συμβάσεων εργαζομένων, ανέρχονται σε 9.744 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 6.939 χιλ. ευρώ για το 2006. Συγκεκριμένα, το κόστος του προγράμματος καταγγελιών συμβάσεων εργαζομένων ανήλθε σε 25.677 χιλ. ευρώ (μετά από φόρους 21.515 χιλ. ευρώ) και αφορούσε 160 εργαζόμενους. 
Τα αποτελέσματα των Κλάδων Ζωής της Μητρικής είναι σημαντικά βελτιωμένα: τα κέρδη προ φόρων των Κλάδων Ζωής ανήλθαν σε 4.096 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.789 χιλ. ευρώ το 2006. Σημαντικότατη συνεισφορά στην κερδοφορία, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου, έχει το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών, του οποίου η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 15.547 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 92%. 
Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσίασε η παραγωγή της Μητρικής Εταιρίας, με το συνολικό μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε 16,7%, έναντι 15,8% το 2006. Αναλυτικότερα, τα δεδουλευμένα μεικτά ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων των Κλάδων Ζωής της Μητρικής ανήλθαν σε 428.860 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2006. «Η παραγωγή πρωτασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση 21,3%, έναντι 10% της αγοράς, με αποτέλεσμα την κατάκτηση της πρώτης θέσης και στους Κλάδους Ζωής, με αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρίας σε 18,5%, έναντι 16,8% το 2006», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται η αύξηση, κατά 24%, των νέων εργασιών του Κλάδου Ατομικών Ζωής, φθάνοντας σε 40.490 χιλ. ευρώ, καθώς και η αύξηση πρωτασφαλίστρων, κατά 54,2%, που παρουσίασε ο Κλάδος Ομαδικών. 
Τα αποτελέσματα των Γενικών Κλάδων της Μητρικής ανήλθαν σε κέρδη 3.399 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 8.973 χιλ. ευρώ το 2006.
Η παραγωγή πρωτασφαλίστρων των Γενικών Κλάδων αυξήθηκε κατά 6,2% το 2007, έναντι μείωσης 1,3% το 2006, με συνέπεια να παραμείνει σταθερό το μερίδιο αγοράς της Εταιρίας. Ο δείκτης αποθεματοποίησης επί καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 12,2 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή σε 174,2% έναντι 162% το 2006. 
Στον Κλάδο Αυτοκινήτων παρατηρείται αύξηση παραγωγής κατά 3,9%. «Η τάση αυτή», όπως επισημαίνεται σχετικά, «οφείλεται  στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι ακυρώσεις συμβολαίων κατά 11,7%, ενώ έχουν αυξηθεί οι νέες αιτήσεις κατά 40,3%».
Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου του Κλάδου Πυρός χαρακτηρίζεται από την Εταιρία ως εξαιρετική, με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο της συμμετοχής καλύψεων κατοικιών στο 52,4% του συνόλου.
Εντυπωσιακή επίδοση είχε το Δίκτυο Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής στην προώθηση στεγαστικών δανείων της Ε.Τ.Ε., φθάνοντας τα 3.486 εγκεκριμένα δάνεια, συνολικού ποσού 350.500 χιλ. ευρώ.
Τα έσοδα επενδύσεων του Ομίλου για την περίοδο που έληξε 31/12/2007, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς και ευμετάβλητες συνθήκες των αγορών, ανήλθαν σε 82.699 χιλ. ευρώ, έναντι 65.738 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Τέλος, τα κέρδη των Θυγατρικών προ φόρων ανήλθαν σε  6.809 χιλ. ευρώ, έναντι 6.246 χιλ. ευρώ του δωδεκαμήνου 2006, αυξημένα κατά 9%.

Προηγούμενο άρθροInteramerican: Κέρδη 12 εκατ. ευρώ και βελτίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων το 2007
Επόμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση της παραγωγής κατά 38% και των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 19,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έτος