Η ολλανδική κυβέρνηση στηρίζει την ING

207

Στις 19/10, η ING ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την ολλανδική κυβέρνηση, προκειμένου να ενδυναμώσει την κεφαλαιακή της θέση, δημιουργώντας ένα ισχυρό περιθώριο ασφάλειας, με το οποίο θα προχωρήσει στην τρέχουσα αγορά και το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ING θα εκδώσει χρεόγραφα core Tier-1 χωρίς δικαίωμα ψήφου, συνολικού μεγέθους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ολλανδική κυβέρνηση. Η μεταβίβαση θα ανεβάσει το συντελεστή core Tier-1 της ING Bank περίπου στο 8%, θα ενδυναμώσει τον ασφαλιστικό ισολογισμό και θα μειώσει το δείκτη χρέους/ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ING περίπου στο 10%. 
Η ενίσχυση του κεφαλαίου του ING ακολουθεί την εξαγγελία μέτρων της ολλανδικής κυβέρνησης, στις 9 Οκτωβρίου, για τη δημιουργία διαθέσιμου κεφαλαίου στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που είναι εκ βάθρων υγιείς και βιώσιμοι. Το ING αξιολογεί θετικά τα μέτρα που παίρνει η ολλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και σταθερότητα του ολλανδικού χρηματοοικονομικού συστήματος. 
«Η κεφαλαιακή μας θέση ήταν εναρμονισμένη με προηγούμενα επίπεδα στόχων και απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες στην αγορά άλλαξαν δραματικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και οδήγησαν σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη πεποίθηση, ότι στις δεδομένες συνθήκες αγοράς για να προχωρήσουμε θα πρέπει οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σχέση με τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να είναι υψηλότερες», είπε ο κ. Michel Tilmant, CEO της ING. «Νιώθουμε ότι τη στιγμή αυτή είναι συνετό να αυξήσουμε τα βασικά ίδια κεφάλαιά μας, ώστε να ενδυναμώσουμε την ισχυρή ανταγωνιστική μας θέση σε αυτό το εναλλασσόμενο τοπίο. 
Η μεταβίβαση αυτή δεν απομειώνει (dilution) τη θέση των υπαρχόντων μετόχων μας, ενώ προσδίδει επιπλέον ασφάλεια στους 85 εκατομμύρια πελάτες μας. Ενδυναμώνει την αφοσίωση στη στρατηγική μας, τη διαχείριση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου και την αυστηρή μας προσέγγιση, έναντι των κινδύνων και της διαχείρισης κεφαλαίου. Η ING θα συνεχίσει να χτίζει την ενοποιημένη παρουσία της στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων των μετόχων και πελατών», πρόσθεσε ο κ. Michel Tilmant.

Χρηματοοικονομικές λεπτομέρειες
Η ING θα εκδώσει χρεόγραφα core Tier-1, ύψους 1 δις στο ολλανδικό κράτος χωρίς δικαίωμα ψήφου, αξίας a10 ανά χρεόγραφο. Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας καταχωρεί τα χρεόγραφα ως κεφάλαιο core Tier-1. Τα χρεόγραφα είναι “pari passu” με κοινές μετοχές, που σημαίνει ότι το ολλανδικό κράτος θα βρίσκεται στην ίδια θέση με τον απλό μέτοχο. Η δομή της μεταβίβασης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφευχθεί απομείωση (dilution) των υπαρχόντων μετόχων. Τα χρεόγραφα είναι μεταβιβάσιμα μόνο με την άδεια της ING και της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.
Η ING έχει το δικαίωμα να επανακτήσει όλα ή κάποια χρεόγραφα σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, στο 150% της τιμής έκδοσης. Επιπλέον, η ING έχει το δικαίωμα να μετατρέψει όλα ή κάποια από τα χρεόγραφα (πιστοποιητικά κατάθεσης μετοχών) σε κοινές μετοχές, σε σχέση ανταλλαγής μίας προς μία, τρία χρόνια μετά από το χρόνο έκδοσής τους. Εφόσον η ING επιλέξει να το κάνει αυτό, η ολλανδική Κυβέρνηση έχει δικαίωμα να επιλέξει την εξαγορά των χρεογράφων με αξία 10a σε μετρητά.
Το τοκομερίδιο των core Tier-1 χρεογράφων είναι πληρωτέο, εφόσον το μέρισμα –προμέρισμα ή τελικό– έχει πληρωθεί σε κοινές μετοχές κατά το οικονομικό έτος που προηγήθηκε της ημερομηνίας του τοκομεριδίου. Το ετήσιο τοκομερίδιο ανά χρεόγραφο θα φθάσει το μέγιστο των 0,85a, ή ποσό ίσο με το 110% του μερίσματος που καταβλήθηκε για κοινές μετοχές το 2008, με το 120% για το 2009 και το 125% για το 2010 και μετά.
Δεδομένων των ιδιαζουσών συνθηκών, η ING αποφάσισε να μην αποδώσει το τελικό μέρισμα για το 2008, διατηρώντας το συνολικό μέρισμα του 2008 στα 0,74 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη αποδοθεί ως προμέρισμα.
Το ING Group θα χρησιμοποιήσει τις εισπράξεις της μεταβίβασης για να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο στην ING Bank κατά 5 δις ευρώ και να ενδυναμώσει τον ισολογισμό της ING Insurance κατά 2 δις ευρώ. Τα υπόλοιπα 3 δις θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειώσει το δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (Debt/Equity) του ING Group, από 15% στο 10%. Μετά από τη μεταβίβαση αυτή, ο δείκτης core Tier-1 της ING Bank θα είναι γύρω στο 8%, με το δείκτη Tier-1 της ING Bank άνω του 10%.

Εταιρική διακυβέρνηση
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το ολλανδικό κράτος αποκτά το δικαίωμα να προτείνει 2 μέλη για το Εποπτικό Συμβούλιο του ING, τα οποία μπορούν να εκλεγούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του  ING το 2009. Αυτά τα 2 μέλη θα συμμετέχουν στις Audit Committee, Corporate Governance Committee και Remuneration and Nomination Committee του Εποπτικού Συμβουλίου και θα έχουν δικαίωμα επικύρωσης αποφάσεων σχετικών με εκδόσεις ή επαναγορές μετοχών (με εξαίρεση την παρούσα συμφωνία) και στρατηγικές συναλλαγές, των οποίων η αξία θα είναι μεγαλύτερη του ενός τετάρτου της συνολικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών της ING.
Το Εποπτικό Συμβούλιο του ING θα επανεξετάσει τη μισθολογική πολιτική της εταιρίας όσον αφορά το Εκτελεστικό Συμβούλιο και την Ανώτερη Διοίκηση, σε μια προσπάθεια να εναρμονιστεί με τα νέα διεθνή πρότυπα. Αυτό θα συμπεριλάβει και τη «σύνδεση» των incentive schemes, αφενός, με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία «αξίας» και, αφετέρου, με τον κίνδυνο. Όλα τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ING έχουν συμφωνήσει να απολέσουν όλα τα bonus –σε μετρητά, χρηματοοικονομικά δικαιώματα ή μετοχές–, τα οποία σχετίζονται με την οικονομική απόδοση του 2008, καθώς και να περιορίσουν τις αποζημιώσεις που θα δικαιούνται σε περίπτωση αποχώρησης, έτσι ώστε να μην ξεπερνούν σε αξία το μισθό ενός χρόνου.

Προηγούμενο άρθροΔιαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων
Επόμενο άρθροΜε θέσεις και όραμα ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Φωκίων Μπράβος, εκτιμά