Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

808
μέλλον συντάξεις ανθρωπος

Toυ Βασίλη Αγγέλου, FHAS, Διευθύνοντος Συμβούλου της Lux Actuaries & Consultants Ελλάδος

Kάθε επιχείρηση, για τους εργαζομένους της –υπαλλήλους ή/και ημερομίσθιους– που εκπληρούν τα εκάστοτε κριτήρια συνταξιοδότησης, καλείται να καταβάλει προκαθορισμένη παροχή, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν. 2112/20 και οι τροποποιήσεις αυτού). Για την υποχρέωση αυτή απαιτείται να σχηματίζεται πρόβλεψη στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Η λογιστική επιστήμη, στα πλαίσια της προσπάθειάς της να διαμορφώσει μια ρεαλιστική μέθοδο απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει σύνολο λογιστικών κανόνων, τα γνωστά ως λογιστικά πρότυπα. Στην Ελλάδα, τα επικρατέστερα λογιστικά πρότυπα είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Βασικές αρχές για κάθε λογιστικό πρότυπο είναι η αναγνώριση, επιμέτρηση και απεικόνιση των υποχρεώσεων ενός οικονομικού οργανισμού, που αποτελούν στοιχείο του Παθητικού του. Οι υποχρεώσεις εν γένει αντικατοπτρίζουν την οικονομική αξία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ένας οργανισμός και τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει σε κάποια μελλοντική στιγμή.

Η μεθοδολογία που υιοθετείται για την ποσοτικοποίηση των υποχρεώσεων θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή πληροφόρηση οποιουδήποτε κάνει χρήση των οικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, για την πρόβλεψη αποζημίωσης συνταξιοδότησης, προβλέπονται ανάλογα με τo λογιστικό πρότυπο που ακολουθεί κάθε επιχείρηση τα ακόλουθα:

  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)

«Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται και αποτιμώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά, είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις».

  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS19)

«Για την αποτίμηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών, απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλης αναλογιστικής μεθόδου και υιοθέτηση αναλογιστικών παραδοχών για δημογραφικές (π.χ. κινητικότητα του προσωπικού, θνησιμότητα) και οικονομικές παραμέτρους (π.χ. μελλοντικές αυξήσεις μισθών, επιτόκια προεξόφλησης)».

Με βάση τη διεθνή εμπειρία και την πρακτική που ακολουθούν επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, ο υπολογισμός των υποχρεώσεων από Αναλογιστή (είτε ακολουθούνται τα κατά τόπους Λογιστικά Πρότυπα είτε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) καταδεικνύει την καλή εταιρική διακυβέρνηση, δηλαδή ότι η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσιεύει. Επιπρόσθετα, η χρηστή διακυβέρνηση ενισχύεται περαιτέρω με την ανάθεση των υπολογισμών αυτών σε Πιστοποιημένο Αναλογιστή, γεγονός που θα πρέπει πρωτίστως να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται και από τις ελεγκτικές εταιρείες.

Στη Lux βοηθάμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν σε βάθος τις υποχρεώσεις που απορρέουν για συνταξιοδότηση με διαφανείς τρόπους, στηριζόμενοι στη σύγκριση με προγενέστερες προβλέψεις και τη λεπτομερή ανάλυση των παραγόντων που τις διαμορφώνουν.

Μεριμνούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και για αυτό η εργασία μας πραγματοποιείται από έμπειρο Πιστοποιημένο Αναλογιστή και επισκοπείται από δεύτερο Πιστοποιημένο Αναλογιστή, με την απαραίτητη υποστήριξη ομάδας αναλογιστών συμβούλων με σχετική εμπειρία και τεχνικές γνώσεις.

Πραγματοποιώντας διεθνώς σε ετήσια βάση πληθώρα αναλογιστικών αποτιμήσεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και δεσμευόμαστε να εργαστούμε με συνέπεια, ειλικρίνεια, ακεραιότητα, επαγγελματισμό και σεβασμό προς το ενδιαφέρον του κοινού και τη φήμη του αναλογιστικού επαγγέλματος.

Περισσότερα εδώ

Προηγούμενο άρθροΜε εμπιστοσύνη και επαγγελματισμό δείξτε στον κόσμο τον δρόμο της Ασφάλισης
Επόμενο άρθροΒελτίωση τεχνικού αποτελέσματος για την HDI Global SE